Activiteitenbesluit milieubeheer

industrie

Als bedrijf moet u vandaag de dag aan bepaalde milieueisen voldoen. Deze eisen staan in het zogeheten Activiteitenbesluit milieubeheer. Alle bedrijven moeten aan deze regels voldoen, behalve als ze geen “inrichting” zijn. Een bedrijf dat onder het Activiteitenbesluit valt moet in sommige gevallen een melding doen als het begint of verandert. In dit artikel bespreken we wat het Activiteitenbesluit precies inhoudt, wanneer uw bedrijf wel of geen “inrichting” is en wanneer u wat moet melden.

Wat is het Activiteitenbesluit?

In het Activiteitenbesluit staan milieuregels opgesteld, welke vooral voor bedrijven gelden. De regels zijn beschreven per soort milieubelastende activiteit en per soort milieubelasting omschreven. Bijvoorbeeld metaalbewerking als milieubelastende activiteit en het geluid als milieubelasting.

Voor elk bedrijf kunnen deze regels anders zijn. Dat komt omdat het Activiteitenbesluit onderscheid maakt tussen 3 type bedrijven (A, B en C), ook wel “inrichtingen” genoemd. Volgens de Wet milieubeheer (Wm) is iets een inrichting als het alle volgende eigenschappen heeft:

  •  het is een bedrijf of heet in ieder geval de omvang van een bedrijf;
  •  de activiteit is op één plek, niet op meerdere;
  •  de activiteit duurt ten minste 6 maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek;
  •  de activiteit staat in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht.

Type A

Type A inrichtingen zijn die bedrijven die minder milieubelastende activiteiten uitvoeren, zoals veel kantoor- en schoolgebouwen. Bij de oprichting of bij een wijziging hoeven zij geen melding te doen aan het bevoegd gezag. Ook hebben zij geen omgevingsvergunning milieu nodig. Wel vallen ze volledig onder het Activiteitenbesluit. Los van het Activiteitenbesluit kunnen ook andere milieuregels gelden.

Type B

Anders is dat voor type B inrichtingen. Zij moeten bij de oprichting of bij een wijziging wel een melding doen aan het bevoegd gezag. Een omgevingsvergunning milieu is niet nodig. Soms wel een  omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Ook type B inrichtingen vallen volledig onder het Activiteitenbesluit. Voorbeelden zijn garagebedrijven, metaalbewerkende bedrijven en jachthavens.

Type C

Tot slot de type C inrichtingen. Zij hebben wel een omgevingsvergunning milieu nodig. Ook moeten zij een melding doen voor activiteiten waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is. In enkele gevallen hebben type C inrichtingen ook een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Activiteitenbesluit: wanneer en wat melden?

Er zijn verschillende meldingen die een bedrijf kan doen voor de milieuregelgeving. Een voorbeeld daarvan is het melden van het toepassen van verontreinigde grond, het afgeven van afvalstoffen, het transporteren van afvalstoffen of een ongewoon voorval. Het gaat puur om een melding aan het bevoegd gezag. Een besluit hoeft niet genomen te worden en er kan ook geen bezwaar tegen worden gemaakt. Een melding Activiteitenbesluit is alleen verplicht als het gaat om een nieuw of veranderd ‘type B’ of ‘type C’ bedrijf. Type A bedrijven hoeven niks te melden.

Compliant Activiteitenbesluit

Natuurlijk wilt u (en moet u) voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarom is het ook zo belangrijk om voldoende kennis op de werkvloer te hebben om alle risico’s goed te kunnen inschatten. Op die manier kunt u ook de juiste maatregelen nemen. Er zijn ook diverse online databank / tools op de markt die u daarbij helpen. Een voorbeeld daarvan is Pharius. In deze online databank heeft u alle relevante en actuele wet- en regelgeving gericht op milieu is vanuit één bron inzichtelijk en snel vindbaar. En dus alle kennis bij de hand.

Comments are disabled.